Reptéri Fedett Parkoló
+36 30 448 9366
0-24 óráig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a parkolóhelyet
igénybe vevők (ideértve a jármű vezetőjét és utasait a
továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a
jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra
vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a
– Parkolási Szabályzat,
– Az együttműködési szerződés,
– Minden más esetben a parkolójegy,
– Díjszabás
– Az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött
megállapodás egyes feltételei szabályozzák.
Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást kifüggeszti.
A parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető.
A parkolóból való kihajtást követően is érvényesek a szerződésből
fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére
vonatkozó rendelkezések.
A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges
igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:
– Az ügyfél neve
– Az ügyfél elérhetőségei ( Telefon, E-mail )
– Az utazás adatai
– A gépkocsi adatai ( Típus, Frsz. )
A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által
rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A
bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetők az
üzemeltetőre.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának
(rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjármű
– forgalmi engedélyét, vagy
– törzskönyvét fogadja el hiteles igazolásként.
A tulajdonjogot igazoló fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján
az üzemeltető a parkolóba történő behajtáskor parkolójegyet állít ki,
amelyet az ügyfél aláír.
Az ügyfél a parkolókártya átvételével és aláírásával a parkolási
szabályzatot tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A
parkolókártya aláírásának megtagadása esetén a szolgáltatás nem
vehető igénybe.
Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a
tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel
jogosan rendelkező ügyfélnek. A járművel történő kilépés során –
amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű
kulcsaival rendelkező és parkolójegyet felmutató személy minősül a
gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. Amennyiben más viszi
el az autót azt az ügyfél írásban köteles jelezni a szolgáltató felé az
autó leadásakor és megadni azon személy adatait aki elviheti az
autót. ( Név, Személyi igazolvány száma esetleg jogosítvány vagy
útlevél száma).
Az üzemeltető kötelezettsége:
– A mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a
parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban,
vagy fedett zárt csarnokban tárolja,
– A gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a
kulcsokkal rendelkező és parkolókártyát felmutató személynek
a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja,
– A parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos
feltételeit biztosítja.
– a transzfer-ügymenet szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér 2A terminál indulási szintjén lévő 5-ös zónához
reptéri transzfer szolgáltatást nyújt.
Az ügyfél az üzemeltető érvényes díjszabása szerint, parkolójegyen
rögzített díjak megfizetésre és a parkolójegy megőrzésére, valamint
a Parkolási Szabályzat betartására köteles.
A parkolójegy elvesztése esetén a mindenkori díjszabásban foglalt
adminisztrációs költség is fizetendő.
Az üzemeltető felelőssége a szabadtéri és a fedett zárt parkoló
sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására. Az
üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű tárolása során
bekövetkező szennyeződéséért.
Az ügyfél a parkolójegy aláírásával kijelenti, hogy a gépjárműben a
törvényes tartozékokon (elakadásjelző, eü.csomag stb..)kívül más
rakományt, árut,és egyéb ingóságot nem tárol, az üresen kerül
leparkolásra.
Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett,
vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat
felvétel sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és
csomagterében hagyott vagyontárgyakért, így az audio-, videó-,
vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért sem.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fizetendő díj meghatározásánál
figyelembe vették azt a tényt, hogy az üzemeltető a gépkocsiban
elhelyezett áru, bármilyen ingóság elvesztéséért, megrongálódásáért
nem tartozik felelősséggel.
A gépkocsiban elhelyezett áru elvesztéséért v. megrongálódásáért
való üzemeltetői felelősség kizárása (szgk, tgk, kisbusz,) esetében
a gépjármű üzemanyagtankjában lévő üzemanyag esetében
részbeni v. egészben-i hiányára is irányadó.
Az üzemeltető felelőssége egyebekben a tevékenységére kötött,
mindenkor érvényes biztosítási szerződésben foglalt vagyon- és
felelősségbiztosítási fedezethez igazodik. A biztosítással nem
fedezett károkért – függetlenül a károsodás bekövetkezésének
módjától és a kár mértékétől – az üzemeltető nem vállal
felelősséget. Kivételt képeznek a biztosító mentesülését
eredményező súlyos gondatlanság, vagy szándékosság esetei.
Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem
fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági
rendelkezések következményeiért.
Amennyiben az autó mozgatására kényszerülünk és az autó a
mozgatás során megsérülne,vagy bármely más ingóságban kár
keletkezne,az autó mozgatása miatt,a KRESZ szabályai szerint a
gépkocsi biztosítását terheli a károkozás megtérítése.
A gépkocsi kulcsainak leadásakor az ügyfél meghatalmazza
cégünket az autó mozgatására,és a parkolójegy aláírásával a
fentieket elfogadja.
A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer,
vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, amelynek
birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek
gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a
továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.
A parkolási díj megfizetése:
– Utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási
szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási
díjat
– Egyéni ügyfelek a parkolóba érkezéskor, vagy elhagyása előtt
kötelesek a díjak megfizetésére. A parkolási díjról kiállított
számla a mindenkori díjszabásban foglaltak szerint tünteti fel
a parkolás díjazását.
Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori
törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe
kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, vita esetén a
személyzet a járművet visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita
esetén a jármű visszatartása miatt az ügyfél nem alapíthat további
igényeket.
Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolójegyet felmutatni
nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a
rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt
felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot
igazoló okirat vagy meghatalmazás bemutatására. Amennyiben a
járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett
személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával
és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti
példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető
jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a
járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából
eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az
üzemeltetővel szemben kizárt.
Transzfer-ügymenet
Az üzemeltető a parkoló és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2A terminálja között az oda- és visszautazást saját autóbusszal
biztosítja ügyfelei részére díjmentesen mely nem része az ügyfél és
a szolgáltató között létrejött területhasználati szerződésnek. (reptéri
transzfer)
A transzfert díjmentesen biztosítjuk ügyfeleink részére. Amennyiben
az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a
díjak módosulásával.
A reptéri transzfert, a parkolóba érkezéskor a személyzetnél
igényelheti, a visszaút iránt a reptérről telefonon, a parkolójegyen
vagy a névjegykártyán megadott számon kérjük jelezni.
A transzfer során bekövetkező dologi és személyi károkért az
üzemeltető felelőssége a jelen szabályzat szerint alakul.
A transzfer-szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az
üzemeltető vállalja, hogy az igény felvételét követő 15-20 percen
belül a transzfer-buszt az odaút céljára a parkolóban, visszaút
céljára pedig 15-30 percen belül a terminálon kiállítja. A tájékoztató
jellegű menetidő további kb. 5-15 perc. Az ügyfél kizárólagos
érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához
szükséges mértékben figyelembe vegye.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet
legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a
parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki,
vagy forgalmi okokból, illetve természeti akadályok, extrém időjárás
és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések,
illetve többletköltségek következményeiért. A repülőgépek
elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.
A személyzet a transzfer buszokba történő biztonságos be- és
kiszállást segíti, nem feladata ugyanakkor a csomagok rakodása,
kezelése, ilyen tevékenységre a buszvezetők és a személyzet nem
kötelezhető.
A buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás
csak a parkolóban és a 2A terminál indulási szintjén a 5-ös zónánál
lehetséges.
Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki
megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban.
(láthatóan ittas, vagy bódult személyek)
Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a
kulturált utazás követelményeinek betartását.
A parkoló szabályszerű elhagyásával (kapu vonalán történő
áthaladás) a felek közötti jogviszony véget ér, ezt követően az
üzemeltető a területhasználati szerződéssel és egyéb
szolgáltatással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
Az itt rendezettek aláírt parkolójegy hiányában is érvényesek.
A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a
Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó
egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.
Az szabályzat mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás,
a parkolási szabályzat, együttműködési szerződés és a parkolójegy.
Vecsés. 2020.02.01
Comfort-Parkoló
Jakab János E.V
2220 Vecsés, Lőrinci utca 19.