+36 30 448 9366 Reptéri Fedett Parkoló 0-24 óráig

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Comfort Parkoló 2220 Vecsés, Lőrinci utca 19.

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a parkolóhelyet igénybe vevők (ideértve a jármű vezetőjét és utasait a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a
– Parkolási Szabályzat,
– Az együttműködési szerződés,
– Minden más esetben a parkolójegy,
– Díjszabás
– Az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.
Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást kifüggeszti.
A parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető.
A parkolóból való kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.
A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:
– Az ügyfél neve
– Az ügyfél elérhetőségei ( Telefon, E-mail )
– Az utazás adatai
– A gépkocsi adatai ( Típus, Frsz. )
A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetők az üzemeltetőre.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjármű
– forgalmi engedélyét, vagy
– törzskönyvét fogadja el hiteles igazolásként.
A tulajdonjogot igazoló fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján az üzemeltető a parkolóba történő behajtáskor parkolójegyet állít ki,
amelyet az ügyfél aláír.
Az ügyfél a parkolókártya átvételével és aláírásával a parkolási szabályzatot tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A parkolókártya aláírásának megtagadása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.
Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A járművel történő kilépés során – amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkolójegyet felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. Amennyiben más viszi el az autót azt az ügyfél írásban köteles jelezni a szolgáltató felé az autó leadásakor és megadni azon személy adatait aki elviheti az autót. ( Név, Személyi igazolvány száma esetleg jogosítvány vagy
útlevél száma).
Az üzemeltető kötelezettsége:
– A mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban, vagy fedett zárt csarnokban tárolja,
– A gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkolókártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja,
– A parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja.
– a transzfer-ügymenet szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A terminál indulási szintjén lévő 5-ös zónához reptéri transzfer szolgáltatást nyújt.
Az ügyfél az üzemeltető érvényes díjszabása szerint, parkolójegyen rögzített díjak megfizetésre és a parkolójegy megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.
A parkolójegy elvesztése esetén a mindenkori díjszabásban foglalt adminisztrációs költség is fizetendő.
Az üzemeltető felelőssége a szabadtéri és a fedett zárt parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű tárolása során bekövetkező szennyeződéséért.
Az ügyfél a parkolójegy aláírásával kijelenti, hogy a gépjárműben a törvényes tartozékokon (elakadásjelző, eü.csomag stb..)kívül más
rakományt, árut,és egyéb ingóságot nem tárol, az üresen kerül leparkolásra.
Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvétel sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, így az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért sem.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fizetendő díj meghatározásánál figyelembe vették azt a tényt, hogy az üzemeltető a gépkocsiban elhelyezett áru, bármilyen ingóság elvesztéséért, megrongálódásáért nem tartozik felelősséggel.
A gépkocsiban elhelyezett áru elvesztéséért v. megrongálódásáért való üzemeltetői felelősség kizárása (szgk, tgk, kisbusz,) esetében
a gépjármű üzemanyagtankjában lévő üzemanyag esetében részbeni v. egészben-i hiányára is irányadó.
Az üzemeltető felelőssége egyebekben a tevékenységére kötött, mindenkor érvényes biztosítási szerződésben foglalt vagyon- és felelősségbiztosítási fedezethez igazodik. A biztosítással nem fedezett károkért – függetlenül a károsodás bekövetkezésének módjától és a kár mértékétől – az üzemeltető nem vállal felelősséget. Kivételt képeznek a biztosító mentesülését eredményező súlyos gondatlanság, vagy szándékosság esetei.
Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.
Amennyiben az autó mozgatására kényszerülünk és az autó a mozgatás során megsérülne,vagy bármely más ingóságban kár keletkezne,az autó mozgatása miatt,a KRESZ szabályai szerint a gépkocsi biztosítását terheli a károkozás megtérítése.
A gépkocsi kulcsainak leadásakor az ügyfél meghatalmazza cégünket az autó mozgatására,és a parkolójegy aláírásával a fentieket elfogadja.
A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.
A parkolási díj megfizetése:
– Utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási díjat
– Egyéni ügyfelek a parkolóba érkezéskor, vagy elhagyása előtt kötelesek a díjak megfizetésére. A parkolási díjról kiállított számla a mindenkori díjszabásban foglaltak szerint tünteti fel a parkolás díjazását.
Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben lehetséges.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, vita esetén a személyzet a járművet visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartása miatt az ügyfél nem alapíthat további igényeket.
Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolójegyet felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat vagy  meghatalmazás bemutatására. Amennyiben a járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából
eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.
Transzfer-ügymenet
Az üzemeltető a parkoló és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A terminálja között az oda- és visszautazást saját autóbusszal biztosítja ügyfelei részére díjmentesen mely nem része az ügyfél és a szolgáltató között létrejött területhasználati szerződésnek. (reptéri transzfer)

A transzfert díjmentesen biztosítjuk ügyfeleink részére. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.
A reptéri transzfert, a parkolóba érkezéskor a személyzetnél igényelheti, a visszaút iránt a reptérről telefonon, a parkolójegyen vagy a névjegykártyán megadott számon kérjük jelezni.
A transzfer során bekövetkező dologi és személyi károkért az üzemeltető felelőssége a jelen szabályzat szerint alakul.
A transzfer-szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény felvételét követő 15-20 percen
belül a transzfer-buszt az odaút céljára a parkolóban, visszaút céljára pedig 15-30 percen belül a terminálon kiállítja. A tájékoztató
jellegű menetidő további kb. 5-15 perc. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a
parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki, vagy forgalmi okokból, illetve természeti akadályok, extrém időjárás
és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések, illetve többletköltségek következményeiért. A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.
A személyzet a transzfer buszokba történő biztonságos be- és kiszállást segíti, nem feladata ugyanakkor a csomagok rakodása, kezelése, ilyen tevékenységre a buszvezetők és a személyzet nem kötelezhető.
A buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás csak a parkolóban és a 2A terminál indulási szintjén a 5-ös zónánál
lehetséges.
Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek)
Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.
A parkoló szabályszerű elhagyásával (kapu vonalán történő áthaladás) a felek közötti jogviszony véget ér, ezt követően az üzemeltető a területhasználati szerződéssel és egyéb szolgáltatással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
Az itt rendezettek aláírt parkolójegy hiányában is érvényesek.
A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.
Az szabályzat mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás, a parkolási szabályzat, együttműködési szerződés és a parkolójegy.

Vecsés. 2020.02.01
Comfort-Parkoló
Jakab János E.V
2220 Vecsés, Lőrinci utca 19.

Comfort Parkoló

2220 Vecsés, Lőrinci utca 19.

+36 30 448 9366

info@comfort-parkolo.hu