+36 30 448 9366 Reptéri Fedett Parkoló 0-24 óráig

Adatkezelési tájékoztató

Comfort csoport adatkezelési tájékoztató

A Comfort csoport tagjai (cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 19, továbbiakban Comfort csoport, szolgáltató, adatkezelő) egységesen kezelik és magukra kötelezőnek ismerik el a közlemény tartalmát, a Comfort csoport által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A csoport tagjai: comfort-parkolo.hu, kingparking.hu, bestparking.hu. Fedettparkolo.hu.

A Comfort csoport elkötelezett ügyfelei és partnerei adatainak védelmében. Az általa tárolt és kezelt adatokat mind digitális, mind analóg formában bizalmasan kezeli, és törekedik arra, hogy az adatok biztonságát informatikailag és fizikailag is garantálja, az ügyfelek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa.

Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

felhasználó: az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján szolgáltatást vesz igénybe;

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: a Felhasználó önkéntes és pontosan meghatározott nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséről. A nyilatkozat megelőző tájékoztatáson alapul, és félreérthetetlen beleegyezést ad a meghatározott célra megadott bekért személyes adatok kezeléshez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése,;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a szolgáltatással kapcsolatos adatok:

– kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, telefonszám, e-mail cím

– foglalással kapcsolatos adatok: gépjármű márkája, típusa és rendszáma, kapcsolatfelvételi dátum, szolgáltatás kezdete és vége, érintett repülőjáratok adatai

– online foglalás esetén a foglalás igényléséhez igénybe vett eszköz: érintett eszköz IP címe, a böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az érintett által megadott adatok valódiságáért az érintett felel.

Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően a szolgáltatás lebonyolítása, illetve kapcsolattartás céljából történnek.

Automatikus profilalkotás nem történik.

Az adatkezelés jogalapja

a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezései (például számviteli törvény a számla kibocsátáshoz), vagy

– az Érintetteknek az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel beleegyezését adja adatainak a Comfort csoport általi, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (például hírlevél vagy kereskedelmi ajánlat eljuttatása céljából), illetve

– az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése (olyan adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek).

– vagyonvédelemmel kapcsolatos elektronikus megfigyelőrendszer (Vagyonvédelmi törvény (2005.évi CXXXIII. tv.))

Az adatkezelés időtartama

A Comfort csoport részére átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni, vagy a vonatkozó szerződéses jogviszony időbeli hatályának lejártát követően jogosult mindaddig megőrizni amíg az adatok kezelése a Comfort csoport jogos érdekeinek érvényesítése érdekében a megőrzés szükséges, vagy ameddig ezt jogszabály előírja.

Meghatározott esetben az érintett előzetes tájékoztatásával és beleegyezésével a megadott adatok visszavonásig tárolásra kerülnek: VIP ügyfél esetén a folyamatos kapcsolattartás és a szolgáltatás gyorsítása végett az adatok csak az érintett kérésére kerülnek törlésre.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Comfort csoport adatmegőrzés helyei a honlapok szerverein, illetve analóg formában a székhelyén található meg.

A Comfort csoport külső adatfeldolgozót vagy felhőszolgáltatót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz csak a jogszabályban előírt módon férhetnek hozzá állami szervek vagy szervezetek (például NAV online számlaellenőrzés).

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen;

– hitelessége és hitelesítése biztosított legyen;

– változatlansága igazolható legyen;

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Comfort csoport az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a tárolók fizikai károsodása, jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak arányos védelmi szintet nyújt.

 Incidens bejelentése

A Comfort csoport a jogszabályoknak megfelelően az incidenst bejelenti a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben mindenképp, és más indokolt esetben pedig a megrendelőit is tájékoztatja róla.

Cookie

A Comfort csoport honlapjain tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott cookie-k:

-Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

-Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

-Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A Comfort csoport honlapjai látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Comfort csoport költségtérítést állapíthat meg.

Helyesbítés joga

A Comfort csoport személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Törléshez való jog

A Comfort csoport a személyes adatot törli, ha a Felhasználó kéri, kezelése jogellenes, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokát.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapunkon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk magyar nyelven. A beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Comfort csoport a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:http://www.naih.hu